Regulamin

Regulamin użytkowania Bumble

Witamy na stronach regulaminu użytkowania Bumble ("Regulamin"). Jest to umowa między Tobą a Bumble Group (zgodnie z definicją poniżej) - chcemy, abyś znał swoje i nasze prawa, zanim skorzystasz z witryny lub aplikacji Bumble ("Bumble" lub "Aplikacja"). Prosimy o poświęcenie kilku chwil na zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji, ponieważ po uzyskaniu dostępu, obejrzeniu lub użyciu Aplikacji, będziesz prawnie związany Regulaminem (więc prawdopodobnie najlepiej uprzednio się z nim zapoznać!). Ponadto zapoznaj się z naszym Regulaminem społeczności (który stanowi część niniejszego Regulaminu) oraz z naszą Polityką prywatności.

Pamiętaj, że jeśli subskrybujesz usługi okresowo ("Okres Początkowy"), warunki Twojej subskrypcji będą automatycznie odnawiane na kolejne okresy o tym samym czasie trwania co Okres Początkowy, zgodnie z aktualną opłatą Bumble za takie usługi, chyba że anulujesz swoją subskrypcję zgodnie z pkt. 5 poniżej.

Należy również pamiętać, że pkt 13 Regulaminu zawiera postanowienia regulujące sposób rozstrzygania roszczeń użytkownika i Bumble Group względem siebie. W szczególności zawiera on umowę arbitrażową, która z ograniczonymi wyjątkami wymaga, aby spory między nami były poddawane wiążącemu i ostatecznemu arbitrażowi. Masz prawo zrezygnować z umowy arbitrażowej zgodnie z pkt. 13 poniżej. Jeśli nie zrezygnujesz z umowy arbitrażowej zgodnie z pkt. 13, (1) będziesz mógł dochodzić roszczeń i ubiegać się o zadośćuczynienie względem nas tylko indywidualnie; oraz (2) zrzekasz się prawa do dochodzenia zadośćuczynienia przed sądem oraz do procesu z udziałem ławy przysięgłych w sprawie Twoich roszczeń.

Informacja dla użytkowników z Kalifornii: możesz anulować subskrypcję i zażądać zwrotu pieniędzy w dowolnym momencie przed północą trzeciego dnia roboczego po dacie rejestracji w Bumble. Jeśli korzystasz z subskrypcji poprzez Apple ID, zwroty uiszczonych kwot są obsługiwane przez Apple, a nie Bumble. Jeśli chcesz zażądać zwrotu kwot, odwiedź stronę Apple Support. W przypadku subskrypcji przy użyciu konta Google Play Store lub za pośrednictwem Bumble, skontaktuj się z obsługą klienta.

1. ZASADY BUMBLE

Aby móc korzystać z Aplikacji, najpierw należy się zarejestrować i założyć konto („Konto"). W celu utworzenia Konta musisz spełnić następujące warunki:

 1. mieć ukończone 18 lat lub wiek pełnoletni pozwalający na zawarcie umowy zgodnie z prawem kraju Twojego pochodzenia, jeśli wiek ten wynosi więcej niż 18; oraz
 2. być uprawnionym do korzystania z Aplikacji zgodnie z prawem obowiązującym w kraju pochodzenia.

Weź pod uwagę, że monitorujemy przypadki korzystania z naszych usług przez osoby niepełnoletnie. Jeśli będziemy mieć podstawy przypuszczać, że możesz być osobą niepełnoletnią, możemy zwrocić się do Ciebie z prośbą o weryfikację Twojego Konta albo możemy to Konto zawiesić lub usunąć.

Możesz utworzyć Konto poprzez ręczną rejestrację lub korzystając z danych logowania do Facebooka. Jeśli utworzysz Konto przy użyciu danych logowania do Facebooka, upoważniasz nas do dostępu, wyświetlania i wykorzystywania pewnych informacji z Twojego konta na Facebooku (np. zdjęć profilowych, statusu związku, lokalizacji i informacji o znajomych z Facebooka). Więcej informacji na temat tego, jakie informacje wykorzystujemy i jak je wykorzystujemy, można znaleźć w naszej Polityce prywatności.. Korzystając z Bumble, akceptujesz, że możemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Niestety, nie możemy zezwolić na korzystanie przez Ciebie z Konta innej osoby jak również udostępnianienie przez Ciebie swojego Konta jakiejkolwiek innej osobie bez zgody.

Będziesz się świetnie bawić na Bumble, ale jeśli poczujesz potrzebę rezygnacji z usługi, możesz w każdej chwili usunąć swoje Konto, przechodząc po zalogowaniu na stronę „Ustawienia" i klikając link „Usuń Konto". Twoje Konto zostanie usunięte natychmiast, ale całkowite usunięcie Twoich Treści (zdefiniowanych poniżej) z Aplikacji może zająć trochę czasu. Będziemy korzystać z Twoich informacji profilowych zgodnie z naszą Polityką prywatności. Jeśli usuniesz swoje Konto i spróbujesz w tym okresie utworzyć nowe Konto przy użyciu tych samych danych uwierzytelniających, ponownie aktywujemy Twoje Konto.

Używamy połączenia zautomatyzowanych systemów, zgłoszeń użytkowników oraz wsparcia ze strony zespołu moderatorów, aby monitorować i przeglądać konta i treści użytkowników i identyfikować naruszenia niniejszego Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zamknięcia lub zawieszenia dowolnego Konta, ograniczenia dostępu do Aplikacji lub skorzystania z wszelkich dostępnych środków operacyjnych, technologicznych, prawnych lub innych w celu egzekwowania zasad Regulaminu (w tym między innymi blokowania określonych adresów IP). W przypadku użytkowników zamieszkujących w Unii Europejskiej („UE”), powiadamiamy użytkownika o podjęciu działań przeciwko jego Kontu lub zamieszczanym Treściom (jak zdefiniowano poniżej), chyba że nie mamy takiej możliwości (na przykład nie zezwalają nam na to organy ścigania). W przypadku wszystkich innych użytkowników możemy podjąć takie działania w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności i bez konieczności wcześniejszego powiadamiania użytkownika. Bez ograniczenia w jakikolwiek sposób powyższych wytycznych i o ile nie jest to zabronione przez przepisy prawa obowiązujące w kraju Twojego zamieszkania, zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia Twojego Konta bez powiadomienia w przypadku (1) naruszenia niniejszego Regulaminu, (2) konkretnego zachowania w Aplikacji lub postępowania w stosunku do innych użytkowników Aplikacji (włączając w to zachowania mające miejsce „offline”), jeśli, według własnego uznania, stwierdzimy, że Twoje postępowanie było nieodpowiednie lub niestosowne, (3) stwierdzenia przez nas lub przez nasze podmioty stowarzyszone, według naszego lub ich uznania, że Twoje zachowanie w innych aplikacjach udostępnianych przez nasze podmioty stowarzyszone było nieodpowiednie lub niestosowne lub (4) z jakichkolwiek powodów, które uznamy wedle własnego uznania za upoważniające do zamknięcie Konta. Jeśli Twoje Konto zostanie zamknięte lub zawieszone, przyjmujesz do wiadomości, że nie otrzymasz żadnego zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zakupu usług lub funkcji, za które już została pobrana od Ciebie opłata. Jeżeli uważasz, że nasze działania podjęte wobec Twojego Konta lub wobec zamieszczanych przez Ciebie Treści (jak określono poniżej) są niesłuszne, możesz się odwołać, korzystając z procedur opisanych w aplikacji lub kontaktując się z nami, korzystając z naszego formularza kontaktowego.

Użytkownikom zamieszkałym w UE przysługują dodatkowe prawa na mocy ustawy o usługach cyfrowych. Prawa te obejmują: (i) dostęp do pozasądowych procesów rozstrzygania sporów przez osoby trzecie; (ii) prawo do dochodzenia środków prawnych przed sądami w zamieszkałym przez użytkownika państwie członkowskim UE; oraz (iii) prawo do złożenia skargi w lokalnym organie regulacyjnym UE. W przypadku użytkowników zamieszkujących w Wielkiej Brytanii, użytkownik ma na mocy lokalnego prawa możliwość wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia umowy, jeśli uważa, że naruszyliśmy niniejszy Regulamin. Naruszenie z naszej strony miałoby w tym przypadku polegać na usunięciu należących do użytkownia Treści, ograniczeniu dostępu do tychże Treści lub ograniczeniu ich dystrybucji lub na zawieszeniu bądź zamknięciu konta użytkownika.

Zabronione jest uzyskiwanie dostępu do obszarów Aplikacji lub naszych systemów, które nie są celowo udostępniane lub do których dostęp jest celowo ograniczony, manipulowanie nimi lub korzystanie z nich. Niektóre obszary Aplikacji mogą być niedostępne, jeżeli nie zarejestrowałeś Konta.

2. RODZAJE TREŚCI W RAMACH BUMBLE

Istnieją trzy rodzaje Treści, do których będziesz miał dostęp w ramach Aplikacji:

 1. Treści zamieszczane i dostarczane przez Ciebie ("Twoje Treści ");
 2. Treści dostarczane przez innych użytkowników ("Treści Użytkowników"); oraz
 3. Treści, które dostarcza Bumble Group (w tym m.in. bazy danych lub oprogramowanie) ("Nasze Treści").

Określone treści są w Bumble niedozwolone

Nasz Regulamin społeczności stanowi część niniejszego Regulaminu i określa, jakie treści i jakie zachowania są akceptowane w naszej Aplikacji oraz poza nią („offline"). Wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszego Regulaminu społeczności, który może być od czasu do czasu aktualizowany.

Chcemy, aby nasi użytkownicy mogli w miarę możliwości swobodnie wyrażać siebie w Bumble, niemniej musimy wprowadzać ograniczenia odnośnie do niektórych rodzajów treści. Ograniczenia te obejmują treści, które:

 • są nielegalne, zachęcają do nielegalnych czynności lub tego typu działania promują lub inicjują;
 • są szkodliwe dla osób nieletnich;
 • są zniesławiające lub oszczercze;
 • same w sobie lub ich upublicznianie narusza prawa jakiejkolwiek strony trzeciej (w tym bez ograniczeń prawa własności intelektualnej lub prawa do prywatności);
 • pokazują inną osobę i zostały stworzone lub rozpowszechniane bez pozwolenia tej osoby;
 • zawierają język lub treści wizualne, które mogą zostać uznane za obraźliwe lub istnieje prawdopodobieństwo, że mogą napastować, obrażać, zawstydzać, zaniepokoić lub zezłościć jakąkolwiek inną osobę;
 • są obsceniczne, mają charakter pornograficzny, przemocowy lub mogą w jakikolwiek sposób uwłaczać ludzkiej godności;
 • są obraźliwe, znieważające lub wyrażające groźby, dyskryminujące lub promujące bądź zachęcające to rasizmu, seksizmu, nienawiści lub bigoterii;
 • odnoszą się do czynności komercyjnych (w tym bez ograniczeń do sprzedaży, konkursów lub reklam, zawierają lub stanowią linki lub odnośniki do innych stron internetowych lub płatnych numerów telefonów);
 • przesyłają niechciane wiadomości lub spam;
 • podszywają się za kogoś w celu wprowadzenia w błąd lub manipulacji innej osoby (w tym bez ograniczeń oszustwa i nieautentyczne zachowania);
 • zawierają oprogramowanie szpiegujące, reklamowe, wirusy, uszkodzone pliki, robaki komputerowe lub inne złośliwe kody mające na celu zakłócenie, uszkodzenie lub ograniczenie działania dowolnego oprogramowania, sprzętu, telekomunikacji, sieci, serwerów lub innego wyposażenia; ponadto zawierają konie trojańskie lub dowolne inne materiały mające na celu zniszczenie, zakłócenie, bezprawne przechwycenie lub przywłaszczenie jakichkolwiek danych osobowych z Bumble lub dowolnego innego miejsca; lub
 • w jakikolwiek sposób naruszają nasz Regulamin społeczności.

Twoje Treści

Zgadzasz się, że Twoje Treści muszą być zgodne z naszym Regulaminem społeczności aktualizowanym okresowo. Ponieważ Twoje Treści są unikalne, odpowiadasz za te Treści i zwalniasz nas z wszelkich związanych z nimi roszczeń. Przepraszamy, ale jesteś tym, co publikujesz!

Nie należy ujawniać prywatnych danych kontaktowych lub bankowych w ramach swojego profilu, czy to w odniesieniu do Ciebie czy innej osoby (odnosi się to na przykład do informacji takich jak nazwiska, adresy zamieszkania lub kody pocztowe, numery telefonów, adresy e-mail, adresy URL, karty kredytowe/płatnicze lub inne szczegóły bankowe). Jeśli zdecydujesz się ujawnić jakiekolwiek informacje na Twój temat innym użytkownikom, czy to za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy w inny sposób, robisz to na własne ryzyko. Zachęcamy do zachowania takiej samej ostrożności przy ujawnianiu informacji na swój temat osobom trzecim zarówno online, jak i w innych okolicznościach.

Ponieważ Bumble jest społecznością publiczną, Twoje Treści będą widoczne dla innych użytkowników Aplikacji na całym świecie - dlatego przed opublikowaniem upewnij się, że czujesz się komfortowo, udostępniając swoje Treści. W związku z tym zgadzasz się, że inni użytkownicy oraz wszelkie osoby odwiedzające, uczestniczące lub które otrzymały link do Aplikacji (np. osoby, które otrzymały link do profilu użytkownika lub udostępnionych Treści od innych Użytkowników Bumble) mogą mieć dostęp do Twoich Treści. Udostępniając swoje Treści w Bumble, oświadczasz i gwarantujesz nam, że posiadasz wszystkie niezbędne do tego prawa i licencje i automatycznie udzielasz nam niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, ogólnoświatowej licencji na korzystanie z Twojej Treści w dowolny sposób (w tym m.in. na edytowanie, kopiowanie, modyfikowanie, dostosowywanie, tłumaczenie, zmianę formatu, tworzenie utworów zależnych, włączanie do innych utworów, reklamowanie, rozpowszechnianie i w inny sposób publiczne udostępnianie takiej Treści w całości lub w części i w dowolnym formacie lub na dowolnym nośniku znanym obecnie lub opracowanym w przyszłości).

Możemy przenieść prawa z tytułu ww. licencji lub udzielić sublicencji na powyższą licencję naszym podmiotom stowarzyszonym i następcom bez konieczności uzyskania Twojej dodatkowej zgody w tym zakresie.

Nie mamy obowiązku przechowywania Twoich Treści - jeśli są one dla Ciebie istotne, wykonaj ich kopię.

Abyśmy mogli zapobiec bezprawnemu wykorzystaniu Twoich Treści przez innych członków lub osoby trzecie spoza Bumble, upoważniasz nas do działania w Twoim imieniu w odniesieniu do takich naruszeń lub przypadków nieautoryzowanego wykorzystania. Obejmuje to wyraźnie upoważnienie, ale nie obowiązek, do wysyłania w Twoim imieniu wezwań do usunięcia naruszeń (w tym, m.in., zgodnie z 17 U.S.C. § 512(c)(3) (tj. DMCA Takedown Notices), jeśli Twoja Treść jest pobierana i wykorzystywana przez osoby trzecie poza Bumble.

Treści Użytkowników

Inni użytkownicy Bumble również udostępniają Treści za pośrednictwem Aplikacji. Treść Użytkownika należy do użytkownika, który ją zamieścił, jest przechowywana na naszych serwerach i wyświetlana za pośrednictwem Aplikacji na polecenie użytkownika udostępniającego Treść Użytkownika.

Nie przysługują Ci żadne prawa w odniesieniu do Treści Użytkowników i masz prawo korzystania z danych osobowych innych użytkowników Bumble tylko w takim zakresie, w jakim Twoje korzystanie z nich jest zgodne z celem Bumble, jakim jest umożliwienie użytkownikom wzajemnego poznania się. Nie możesz wykorzystywać informacji innych użytkowników do celów komercyjnych, do spamu, do nękania, prześladowania lub kierowania gróźb bezprawnych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Twojego Konta, jeśli wykorzystasz Treści Użytkowników w sposób sprzeczny z ww. zasadami.

Treść Użytkownika podlega zasadom i warunkom określonym w sekcji 512(c) lub 512(d) ustawy Digital Millennium Copyright Act z 1998 roku. W przypadku skarg dotyczących Treści Użytkownika, więcej informacji można znaleźć w poniższej sekcji Digital Millennium Copyright Act.

Nasze Treści

Być może zastanawiasz się, co dzieje się z pozostałymi Treściami w ramach Bumble. Cóż, należą one do nas! Wszelkie inne teksty, treści, grafiki, interfejsy użytkownika, znaki towarowe, logo, dźwięki, dzieła sztuki i inna własność intelektualna pojawiająca się na Bumble, a także oprogramowanie i bazy danych Bumble stanowią naszą własność, są przez nas kontrolowane lub licencjonowane i są chronione prawami autorskimi, prawami ze znaków towarowych, danymi, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. Wszelkie prawa, tytuły i udziały w i do Naszych Treści pozostają zawsze po naszej stronie.

Udzielamy Ci niewyłącznej, ograniczonej, osobistej, niezbywalnej, odwołalnej licencji na dostęp i korzystanie z Naszych Treści, bez prawa do sublicencji, na następujących warunkach:

 1. zabronione jest wykorzystywanie, sprzedaż, modyfikowanie ani rozpowszechnianie Naszych Treści, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w ramach funkcjonalności Aplikacji;
 2. zabronione jest używanie naszej nazwy w metatagach, słowach kluczowych lub ukrytym tekście;
 3. zabronione jest tworzenie utworów zależnych mających za podstawę Nasze Treści, w tym scraping, blokowanie, dekompilowanie, analizowanie lub komercyjny użytek Naszych Treści, w całości lub w części, w jakikolwiek sposób; oraz
 4. dozwolone jest korzystanie z Naszych Treści wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

Zastrzegamy sobie wszelkie inne prawa.

Brak obowiązku uprzedniej weryfikacji Treści

Mimo że nie mamy obowiązku wstępnej weryfikacji Twoich Treści ani Treści innych użytkowników, możemy od czasu do czasu podjąć działania mające na celu zapewnienia naszym użytkownikom bezpieczeństwa i zastrzegamy sobie prawo do sprawdzania, wstępnej kontroli, odrzucania lub usuwania Twoich Treści i treści innych użytkowników, w tym Treści wymienianych między użytkownikami w wiadomościach bezpośrednich jak określono w niniejszym Regulaminie.

Wykorzystanie systemów rekomendacyjnych

Opracowaliśmy algorytmy dopasowania, które przewidują Twoją kompatybilność z innymi użytkownikami. Dlatego możemy wyświetlać Ci osoby, z którymi, naszym zdaniem, możesz stworzyć dopasowanie. Więcej na temat naszych systemów rekomendacyjnych oraz głównych wykorzystywanych przez nas parametrów znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

3. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE APLIKACJI

Korzystając z Aplikacji masz obowiązek:

 • przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, w tym między innymi przepisów dotyczących ochrony prywatności, praw własności intelektualnej, przepisów antyspamowych, przepisów dotyczących równouprawnienia oraz wymogów regulacyjnych;
 • używać prawdziwego imienia i nazwiska oraz prawdziwego wieku podczas rejestracji Konta Bumble oraz w ramach swojego profilu; oraz
 • korzystać z usług w bezpieczny i niewykluczający sposób i każdorazowo przestrzegać naszego Regulaminu społeczności.

Zgadzasz się, że nie będziesz:

 • postępować w niezgodny z prawem lub pozbawiony szacunku sposób, w tym nieuczciwy, obraźliwy lub dyskryminujący;
 • podawać nieprawdziwych informacji na temat swojej tożsamości, wieku, obecnych lub poprzednich stanowisk, kwalifikacji lub powiązań z osobą lub podmiotem;
 • ujawniać informacji, na których ujawnienie nie ma zgody;
 • prześladować lub nękać jakiegokolwiek innego użytkownika Aplikacji;
 • używać Aplikacji w sposób wprowadzający innych w błąd, sposób nieautentyczny lub manipulacyjny, włączając w to działania lub dystrybucję treści typu oszustwo lub spam, tworzenie fikcyjnych profili lub prowadzenie działalności komercyjnej lub reklamowej;
 • wnosić spraw, zgłoszeń, powiadomień lub skarg, które są w ewidentny sposób nieuzasadnione; lub
 • tworzyć, wspierać lub używać oprogramowania, urządzeń, skryptów, robotów, innych rodzajów kodu mobilnego lub innych środków lub procesów (w tym crawlerów, wtyczek do przeglądarek i dodatków lub innych technologii) do scrapingu lub dowolnego rodzaju pozyskiwania danych z Bumble lub jego usług, lub w inny sposób kopiować danych profili i innych danych w ramach usług.

Nie lubimy, gdy użytkownicy zachowują się w nieodpowiedni sposób w ramach społeczności Bumble. Możesz zgłosić nadużycie lub skargę dotyczącą Treści Użytkownika, kontaktując się z nami i opisując nadużycie lub skargę. Możesz również zgłosić użytkownika korzystając z funkcjonalności dostępnych bezpośrednio w ramach profilu lub na czacie, klikając łącze „Zablokuj i zgłoś". Zastrzegamy sobie prawo do zbadania wszelkich możliwych naruszeń niniejszego Regulaminu, praw użytkowników Bumble lub praw osób trzecich i możemy, według własnego uznania, natychmiast odebrać każdemu użytkownikowi prawo do korzystania z Aplikacji bez uprzedniego powiadomienia, jak określono dalej w pkt. 1 powyżej, lub usunąć wszelkie niewłaściwe, naruszające lub w inny sposób niedozwolone Treści Użytkowników przesłane do Aplikacji.

Nie kontrolujemy interakcji jakie zachodzą między użytkownikami, więc ponosisz wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.

W OKREŚLONYCH OKOLICZNOŚCIACH, NA PRZYKŁAD W ODPOWIEDZI NA ZGŁOSZENIA CZŁONKÓW LUB DONIESIENIA PRASOWE O PODEJRZENIU NIEWŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA, BUMBLE GROUP MOŻE PODJĄĆ KROKI MAJĄCE NA CELU USTALENIE, CZY DANY CZŁONEK MA KRYMINALNĄ PRZESZŁOŚĆ. W ZALEŻNOŚCI OD OKOLICZNOŚCI TAKIE DOCHODZENIE MOŻE OBEJMOWAĆ PRZESZUKANIE REJESTRÓW PRZESTĘPCÓW SEKSUALNYCH LUB INNYCH PUBLICZNYCH REJESTRÓW. JEŚLI TAKIE DOCHODZENIE ZIDENTYFIKUJE OSOBĘ Z WYROKIEM SKAZUJĄCYM, BUMBLE GROUP MOŻE WYKORZYSTAĆ DOSTĘPNE JEJ INFORMACJE, ABY USTALIĆ, CZY OSOBA ZIDENTYFIKOWANA W DOCHODZENIU JEST TĄ SAMĄ OSOBĄ, CO CZŁONEK, KTÓREGO DOTYCZY DOCHODZENIE. W NASTĘPSTWIE DOWOLNEGO DOCHODZENIA TEGO TYPU I W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO CZŁONKA, CO DO KTÓREGO GRUPA BUMBLE MA UZASADNIONE PRZEKONANIE, ŻE ZOSTAŁ SKAZANY ZA PRZESTĘPSTWO SEKSUALNE (TAKIE JAK NAPAŚĆ NA TLE SEKSUALNYM LUB MOLESTOWANIE SEKSUALNE, WŁĄCZAJĄC W TO ZAREJESTROWANYCH PRZESTĘPCÓW SEKSUALNYCH) LUB SKAZANY ZA HANDEL LUDŹMI, PRZEŚLADOWANIE, PORWANIE, ZNĘCANIE SIĘ NAD DZIEĆMI, PRZEMOC DOMOWĄ, MORDERSTWO, PRZESTĘPSTWA POPEŁNIONE Z NIENAWIŚCI, TERRORYZM LUB AKTY BRUTALNEGO EKSTREMIZMU, GRUPA BUMBLE MOŻE PODJĄĆ KROKI W CELU ZABLOKOWANIA TEJ OSOBIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI I KOMUNIKOWANIA SIĘ Z INNYMI CZŁONKAMI ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ PLATFORMY. BUMBLE GROUP ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO BLOKOWANIA WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA CZŁONKÓW ZA INNE WYKROCZENIA, NARUSZENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB Z INNYCH POWODÓW. DOCHODZENIA W SPRAWACH KARNYCH, JEŚLI SĄ PRZEPROWADZANE, NIE SĄ ZAZWYCZAJ AKTUALIZOWANE PRZEZ BUMBLE GROUP. PONADTO, MIMO ŻE DOCHODZENIA DOTYCZĄCE HISTORII KRYMINALNEJ MOGĄ BYĆ PRZEPROWADZANE W ODNIESIENIU DO NIEKTÓRYCH CZŁONKÓW, NIE SĄ ONE NIEZAWODNE I NIE OCZEKUJE SIĘ, ŻE WIĘKSZOŚĆ CZŁONKÓW BĘDZIE PODLEGAĆ JAKIEJKOLWIEK FORMIE SPRAWDZANIA KRYMINALNEJ PRZESZŁOŚCI. WSZELKIE DOCHODZENIA W SPRAWIE KARALNOŚCI MOGĄ DAWAĆ CZŁONKOM FAŁSZYWE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA. KONTROLE PRZESZŁOŚCI KRYMINALNEJ, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEPROWADZANE PRZEZ BUMBLE GROUP, NIE SĄ NIEZAWODNYM ROZWIĄZANIEM W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, PONIEWAŻ PRZESTĘPCY SĄ W STANIE OBEJŚĆ NAWET NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANĄ TECHNOLOGIĘ WYSZUKIWANIA. NIE WSZYSTKIE REJESTRY KARNE SĄ DOSTĘPNE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ WE WSZYSTKICH STANACH USA I NIE WSZYSTKIE BAZY DANYCH SĄ AKTUALNE. TYLKO PUBLICZNIE DOSTĘPNE WYROKI SKAZUJĄCE SĄ UWZGLĘDNIANE W KONTROLACH, A KONTROLE NIE OBEJMUJĄ INNYCH RODZAJÓW WYROKÓW SKAZUJĄCYCH LUB ARESZTOWAŃ ANI ŻADNYCH WYROKÓW SKAZUJĄCYCH POCHODZĄCYCH Z INNYCH KRAJÓW.

Wyrażasz zgodę i niniejszym zwalniasz Bumble Group i jej następców prawnych z wszelkich roszczeń, żądań, strat, szkód, praw i działań wszelkiego rodzaju, w tym obrażeń ciała, śmierci i szkód majątkowych, które bezpośrednio lub pośrednio wynikają z Twoich kontaktów z innymi użytkownikami Aplikacji lub ich postępowania. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, niniejszym zrzekasz się przepisów California Civil Code Section 1542, który stanowi, że "Ogólne Zwolnienie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel lub strona zwalniająca nie wie lub nie podejrzewa, że istnieją na jej korzyść w czasie wykonywania zwolnienia, a które, gdyby były jej znane, miałyby istotny wpływ na jej ugodę z dłużnikiem lub stroną zwolnioną." Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania do jakichkolwiek roszczeń, żądań lub jakichkolwiek strat, szkód, praw i działań jakiegokolwiek rodzaju, w tym obrażeń ciała, śmierci lub szkód majątkowych z tytułu jakichkolwiek nieuzasadnionych praktyk handlowych stosowanych przez Bumble Group lub z tytułu oszustwa, podstępu, fałszywej, obietnicy, błędnego przedstawienia lub ukrycia, zatajenia lub pominięcia jakiegokolwiek istotnego faktu przez taką stronę w związku z działaniem Aplikacji.

Scraping lub powielanie jakiejkolwiek części Aplikacji bez naszej uprzedniej zgody jest stanowczo zabronione. Obejmuje to wszelkie środki (automatyczne lub inne) inne niż poprzez nasze aktualnie dostępne, opublikowane interfejsy - chyba że uzyskałeś na to wyraźną zgodę na podstawie odrębnej umowy z nami na piśmie.

4. PRYWATNOŚĆ

Aby dowiedzieć się, jak Bumble Group zbiera, wykorzystuje i udostępnia Twoje dane osobowe, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności. Korzystając z Bumble, akceptujesz, że możemy wykorzystywać takie dane zgodnie z naszą Polityką prywatności..

5. WARUNKI PŁATNOŚCI

Uwagi ogólne.

Bumble może oferować produkty i usługi do nabycia w ramach Aplikacji ("Zakupy In-App"). Jeśli zdecydujesz się na dokonanie Zakupu In-App, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że mogą obowiązywać dodatkowe warunki, które zostaną Ci ujawnione w momencie zakupu, oraz że takie dodatkowe warunki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

Możesz dokonać Zakupu In-App za pomocą następujących metod płatności ("Metoda Płatności"): (a) dokonując zakupu za pośrednictwem platformy podmiotu zewnętrznego, takiej jak Apple App Store i Google Play Store ("Sklep podmiotu trzeciego"), lub (b) płacąc za pomocą karty kredytowej, karty debetowej lub konta PayPal, które będą obsługiwane przez podmiot zewnętrzny. Po dokonaniu Zakupu In-App, upoważniasz nas do obciążenia wybranej przez siebie Metody Płatności. Jeśli nie otrzymamy płatności zgodnie z wybraną przez Ciebie Metodą Płatności, zgadzasz się niezwłocznie uregulować wszystkie należne nam kwoty na nasze żądanie.

Subskrypcje i automatyczne odnawianie: Bumble może oferować niektóre usługi w formie automatycznie odnawianych subskrypcji, np. subskrypcji tygodniowej, miesięcznej lub trzymiesięcznej ("Usługi Premium"). JEŚLI ZAKUPISZ AUTOMATYCZNIE ODNAWIANĄ SUBSKRYPCJĘ, TWOJA SUBSKRYPCJA ZOSTANIE ODNOWIONA NA KONIEC DANEGO OKRESU SUBSKRYPCJI ZGODNIE Z AKTUALNĄ CENĄ DLA TAKIEJ SUBSKRYPCJI W BUMBLE, CHYBA ŻE ANULUJESZ SUBSKRYPCJĘ. Aby uniknąć opłat za nowy okres subskrypcji, musisz anulować subskrypcję w sposób opisany poniżej przed końcem bieżącego okresu subskrypcji. Usunięcie Konta lub usunięcie aplikacji z urządzenia nie powoduje anulowania subskrypcji. Zostaniesz powiadomiony o zmianach cen Usług Premium, na które wykupiłeś subskrypcję, oraz o możliwości ich anulowania. Jeśli Bumble zmieni te ceny, a Ty nie anulujesz subskrypcji, jest to równoznaczne z Twoją zgodą na obciążenie opłatą według obowiązujących cen Bumble za subskrypcję.

Anulowanie subskrypcji. Jeśli zakupiłeś subskrypcję bezpośrednio od Bumble, możesz anulować lub zmienić Metodę Płatności poprzez opcję ustawień płatności w swoim profilu. Jeśli zakupiłeś subskrypcję za pośrednictwem sklepu podmiotu trzeciego, takiego jak Apple App Store lub Google Play Store, będziesz musiał uzyskać dostęp do swojego Konta w tym sklepie i postępować zgodnie z instrukcjami, aby zmienić lub anulować subskrypcję. W przypadku anulowania subskrypcji, możesz z niej korzystać do końca okresu, za który ostatnio uiściłeś należną opłatę, przy czym (i) nie będziesz (z wyjątkiem sytuacji opisanych w podrozdziale zatytułowanym "Zwroty" poniżej) uprawniony do proporcjonalnego zwrotu kosztów, (ii) Twoja subskrypcja nie zostanie odnowiona po wygaśnięciu tego okresu oraz (iii) nie będziesz mógł dłużej korzystać z Usług Premium lub Zakupów In-App, które są dostępne w ramach Twojej subskrypcji.

Z uwagi na to, że z naszych Usług można korzystać bez posiadania subskrypcji, anulowanie subskrypcji nie usuwa Twojego profilu z naszych Usług. Jeśli chcesz całkowicie zlikwidować swoje konto, musisz zrobić to w sposób przedstawiony w Sekcji 15.

Bumble Group to firma o zasięgu globalnym, a nasze ceny różnią się zależnie od wielu czynników. Często oferujemy stawki promocyjne, które mogą różnić się na podstawie regionu, długości subskrypcji, zakresu pakietu i wielu innych aspektów. Ponadto regularnie testujemy nowe funkcjonalności i opcje płatności. Bumble Group zastrzega sobie prawo, w tym bez wcześniejszego powiadomienia, do ograniczenia liczby dostępnych produktów, funkcji, usług lub innych ofert lub do zaprzestania udostępniania tychże; a także do narzucania określonych warunków honorowania kuponów, zniżek, ofert lub promocji; do uniemożliwiania określonym użytkownikom dokonywania transakcji oraz do odmowy udostępnienia użytkownikowi dowolnego produktu, usługi lub innej oferty oraz do honorowania dowolnej oferty.

Bezpłatne okresy próbne. Jeśli zarejestrujesz się na bezpłatny okres próbny i nie anulujesz jej, wersja próbna może zostać przekształcona w płatną subskrypcję, a Metoda Płatności wskazana przez Ciebie zostanie obciążona bieżącą ceną takiej subskrypcji. Po przekształceniu bezpłatnego okresu próbnego w płatną subskrypcję, płatna subskrypcja będzie automatycznie odnawiana na koniec każdego okresu, a Metoda Płatności będzie obciążana do momentu anulowania subskrypcji. Aby uniknąć opłat za nowy okres subskrypcji, należy anulować ją przed końcem bieżącego okresu subskrypcji lub bezpłatnego okresu próbnego, jak opisano powyżej. Usunięcie Konta lub usunięcie Aplikacji z urządzenia nie powoduje anulowania bezpłatnego okresu próbnego. Jeśli zapisałeś się wcześniej na bezpłatny okres próbny Aplikacji za pośrednictwem Apple Store lub Google Play Store, nie będziesz kwalifikował się do kolejnego bezpłatnego okresu próbnego, a następnie zostaniesz automatycznie zapisany do subskrypcji i obciążony opłatami zgodnie z niniejszym punktem.

Zwroty. Co do zasady wszystkie ceny uiszczone za zakupy są bezzwrotne, nie oferujemy też zwrotów ani kredytów za częściowo wykorzystane okresy.

Dla użytkowników zamieszkałych w Arizonie, Kalifornii, Kolorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesocie, Nowym Jorku, Północnej Karolinie, Ohio, Rhode Island i Wisconsin obowiązują poniższe warunki:

TY, KUPUJĄCY(-CA), MOŻESZ ANULOWAĆ SWOJĄ SUBSKRYPCJĘ, BEZ PONOSZENIA KARY LUB INNYCH ZOBOWIĄZAŃ, W DOWOLNYM MOMENCIE POPRZEDZAJĄCYM PÓŁNOC TRZECIEGO DNIA ROBOCZEGO NASTĘPUJĄCEGO PO TERMINIE DOKONANIA PRZEZ CIEBIE SUBSKRYPCJI (ZA WYJĄTKIEM NIEDZIELI I DNI ŚWIĄTECZNYCH). W PRZYPADKU TWOJEJ ŚMIERCI PRZED ZAKOŃCZENIEM OKRESU TWOJEJ SUBSKRYPCJI, PRZYSŁUGUJE ZWROT KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ CIEBIE Z TYTUŁU SUBSKRYPCJI PRZYPADAJĄCYCH NA OKRES PO TWOJEJ ŚMIERCI. W PRZYPADKU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (KTÓRA UNIEMOŻLIWI CI KORZYSTANIE Z BUMBLE), KTÓRA NASTĄPI PRZED ZAKOŃCZENIEM TWOJEGO OKRESU SUBSKRYPCJI, PRZYSŁUGUJE CI PRAWO DO ZWROTU PŁATNOŚCI W WYSOKOŚCI CZĘŚCI SUBSKRYPCJI PRZYPADAJĄCEJ NA OKRES PO STWIERDZENIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PO ZAWIADOMIENIU NAS W TEJ SAMEJ FORMIE, W JAKIEJ NALEŻY ZGŁASZAĆ ŻĄDANIA ZWROTU JAK PRZEDSTAWIONO PONIŻEJ.

Aby zażądać zwrotu uiszczonych kwot:

Aby zażądać zwrotu należności: Oprócz anulowania subskrypcji, uprawnieni subskrybenci muszą zażądać zwrotu uiszczonych kwot, aby je otrzymać. Jeśli subskrybujesz za pomocą swojego Apple ID, zwroty są obsługiwane przez Apple, a nie Bumble. Aby zażądać zwrotu uiszczonych kwot, przejdź do iTunes, kliknij swój Apple ID, wybierz "Historia zakupów", znajdź transakcję i kliknij "Zgłoś problem". Możesz również złożyć wniosek na stronie wsparcia użytkownika Apple Support.

W przypadku wszystkich innych zakupów: skontaktuj się z obsługą klienta, podając numer zamówienia (numer zamówienia można znaleźć w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia lub w przypadku zakupu w sklepie Google Play po zalogowaniu się do Portfela Google). Możesz również wysłać pocztą lub dostarczyć podpisane i opatrzone datą zawiadomienie, w którym oświadczasz, że anulujesz umowę jako kupujący, lub posługując się wyrażeniami o analogicznym skutku. Należy również podać adres e-mail lub numer telefonu komórkowego powiązany z Twoim kontem wraz z numerem zamówienia. Takie zawiadomienie należy wysłać do: Bumble, Attn: Cancellations, P.O. Box 300940, Austin, Texas, 78703.

Podatki.

Płatności wymagane na mocy niniejszego pkt. 5 nie obejmują żadnego podatku od sprzedaży, który może być należny w związku z Usługami Premium świadczonymi na mocy niniejszego Regulaminu. Jeśli Bumble stwierdzi, że ma prawny obowiązek pobrania od Ciebie podatku od sprzedaży w związku z niniejszym Regulaminem, Bumble pobierze taki podatek od sprzedaży oprócz płatności wymaganych na mocy pkt. 5. Jeśli jakiekolwiek Usługi Premium lub płatności za jakiekolwiek Usługi Premium, zgodnie z niniejszym Regulaminem, podlegają podatkowi od sprzedaży w jakiejkolwiek jurysdykcji, a użytkownik nie przekazał odpowiedniego podatku od sprzedaży do Bumble, będzie odpowiedzialny za zapłatę takiego podatku od sprzedaży oraz wszelkich związanych z nim kar lub odsetek do odpowiedniego organu podatkowego. Termin "Podatek od sprzedaży", którym posługuje się Regulamin, oznacza każdy podatek od sprzedaży lub użytkowania oraz każdy inny podatek mierzony przychodami ze sprzedaży, który jest funkcjonalnym odpowiednikiem podatku od sprzedaży, jeśli właściwa jurysdykcja podatkowa nie nakłada w inny sposób podatku od sprzedaży lub użytkowania.

6. DOBRA WIRTUALNE

Czasami możesz mieć możliwość zakupu od Bumble ograniczonej, osobistej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencji, odwołalnej licencji na dostęp do specjalnych, ograniczonych w użyciu funkcji, zwanych tutaj "Dobrami Wirtualnymi". Dobra Wirtualne można nabyć wyłącznie za pośrednictwem Bumble lub partnerów Bumble. Dobra Wirtualne stanowią ograniczone prawo licencyjne regulowane niniejszą Umową i, o ile nie jest to inaczej zabronione przez obowiązujące prawo, żaden tytuł ani własność w lub do Dóbr Wirtualnych nie jest przenoszony lub przypisywany użytkownikowi. Niniejsza Umowa oraz zakup przez Ciebie Dóbr Wirtualnych nie stanowią sprzedaży jakichkolwiek praw do Dóbr Wirtualnych.

Saldo Dóbr Wirtualnych pokazane na Twoim Koncie nie stanowi rzeczywistego salda ani nie odzwierciedla żadnej przechowywanej wartości, lecz pokazuje zakres Twojej licencji na dostęp do Dóbr Wirtualnych. Dobra Wirtualne nie podlegają opłatom za nieużywanie. Twoja Licencja w zakresie Przedmiotów Wirtualnych wygasa w momencie zaprzestania świadczenia usług przez Bumble lub zamknięcia lub usunięcia Konta, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Bumble może również czasami dostarczać Dóbr Wirtualnych jako bonusy do płatnych subskrypcji swoich usług lub ich części. Twoja zdolność do korzystania z Dóbr Wirtualnych, do których masz dostęp w ten sposób, może zakończyć się na koniec każdego z okresów subskrypcji, a twój dostęp do Dóbr Wirtualnych nie podlega przeniesieniu lub sumowaniu przez dodatkowe okresy subskrypcji. Twój dostęp do Dóbr Wirtualnych uzyskany dzięki subskrypcji może również zakończyć się w przypadku anulowania subskrypcji.

Bumble, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za prawo do dostępu lub korzystania z Dóbr Wirtualnych lub może dystrybuować Dobra Wirtualne za opłatą lub bez. Bumble może zarządzać, regulować, kontrolować, modyfikować lub usuwać Dobra Wirtualne w dowolnym momencie, w tym podejmować działania, które mogą wpłynąć na postrzeganą wartość lub cenę zakupu, o ile ma to zastosowanie, jakichkolwiek Dóbr Wirtualnych, a Bumble nie ponosi względem Ciebie żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Nie możesz zbywać, wymieniać ani w inny sposób przekazywać Dóbr Wirtualnych żadnej osobie ani podmiotowi. Dobra Wirtualne mogą być wymieniane tylko za pośrednictwem naszych Usług.

WSZYSTKIE ZAKUPY I WYKUPIENIE DÓBR WIRTUALNYCH ZA POŚREDNICTWEM NASZYCH USŁUG SĄ OSTATECZNE I NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI. PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE BUMBLE NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZWROTU UISZCZONYCH PRZEZ CIEBIE KWOT Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU ORAZ ŻE NIE OTRZYMA PIENIĘDZY ANI INNEJ REKOMPENSATY ZA NIEWYKORZYSTANE PRZEDMIOTY WIRTUALNE W PRZYPADKU ZAMKNIĘCIA KONTA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE ZAMKNIĘCIE BYŁO DOBROWOLNE CZY NIEDOBROWOLNE.

7. POWIADOMIENIA PUSH; FUNKCJE OPARTE NA LOKALIZACJI

Możemy kierować do Ciebie wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe, powiadomienia push, alerty i inne wiadomości związane z Aplikacją lub usługami Bumble, takie jak ulepszenia, oferty, produkty, wydarzenia i inne promocje. Po pobraniu Aplikacji zostaniesz poproszony o zgodę lub brak zgody na otrzymywanie powiadomień/alertów push. Jeśli odmówisz, nie będziesz otrzymywać żadnych powiadomień/alertów push. Jeśli zaakceptujesz, powiadomienia/alerty będą do niego automatycznie wysyłane. Jeżeli nie chcesz już otrzymywać powiadomień/alertów "push" od Aplikacji, możesz z nich zrezygnować zmieniając ustawienia powiadomień w swoim urządzeniu mobilnym. W przypadku innych rodzajów wiadomości lub komunikacji, takich jak wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe itp., użytkownik może zrezygnować z subskrypcji lub zrezygnować z niej, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w takich wiadomościach lub wysyłając nam wiadomość e-mail z żądaniem na adres feedback@team.bumble.com.

Aplikacja może umożliwiać dostęp lub udostępniać Ci możliwości przeglądania pewnych Treści oraz otrzymywania innych produktów, usług lub innych materiałów w zależności od jego lokalizacji. Aby udostępnić Ci takie możliwości, Aplikacja będzie ustalać Twoją lokalizację przy użyciu jednego lub więcej punktów odniesienia, takich jak GPS, Bluetooth lub oprogramowanie w jego urządzeniu mobilnym. Jeżeli wyłączyłeś w swoim urządzeniu mobilnym GPS, Bluetooth lub inne oprogramowanie służące do określania lokalizacji lub nie zezwoliłeś Aplikacji na dostęp do danych dotyczących Twojej lokalizacji, nie będzie mógł uzyskać dostępu do takich Treści, produktów, usług i materiałów związanych z lokalizacją. Więcej informacji o tym, jak Aplikacja przetwarza i zachowuje informacje na Twój temat, można znaleźć w Polityce Prywatności.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

APLIKACJA, STRONA, NASZE TREŚCI I TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW SĄ DOSTARCZANE NA TWOJĄ RZECZ "AS IS" („JAK JEST”), "AS AVAILABLE" („JAK DOSTĘPNA”) BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU LUB NIENARUSZALNOŚCI. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, NIE GWARANTUJEMY KOMPATYBILNOŚCI JAKICHKOLWIEK MECZÓW.

JEŻELI MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRZEPISY NIE ZEZWALAJĄ NA POWYŻSZE WYŁĄCZENIE GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, WÓWCZAS UDZIELAMY MINIMALNEJ GWARANCJI WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ WYMAGANEJ PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. ŻADNA PORADA ANI INFORMACJA, CZY TO USTNA CZY PISEMNA, NIE BĘDZIE STANOWIĆ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, OŚWIADCZENIA LUB ZAPEWNIENIA, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZEJ SEKCJI.

PONADTO NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE APLIKACJA LUB STRONA BĘDĄ DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY, BEZPIECZNY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW, ANI ŻE KORZYSTANIE Z APLIKACJI LUB STRONY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA, ANI ŻE APLIKACJA, STRONA, NASZE TREŚCI, WSZELKIE TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW LUB JAKAKOLWIEK ICH CZĘŚĆ SĄ POPRAWNE, DOKŁADNE LUB ODPOWIEDNIE. KORZYSTASZ Z APLIKACJI LUB STRONY NA WŁASNE RYZYKO. PONOSISZ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE INTERAKCJE Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI. BUMBLE GROUP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POSTĘPOWANIE JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA. BUMBLE GROUP NIE PRZEPROWADZA SPRAWDZANIA PRZESZŁOŚCI KRYMINALNEJ SWOICH CZŁONKÓW.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ANI MY, ANI ŻADEN PODMIOT NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, SPECJALNE LUB KARNE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ DANYCH, DOCHODÓW, ZYSKÓW LUB WARTOŚCI FIRMY, UTRATĘ LUB USZKODZENIE MIENIA ORAZ ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO APLIKACJI LUB KORZYSTANIA Z NIEJ, STRONY, NASZYCH TREŚCI LUB JAKICHKOLWIEK TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PODSTAWĄ JEST NARUSZENIE UMOWY, CZYN NIEDOZWOLONY (W TYM ZANIEDBANIE), NARUSZENIE PRAW WŁASNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT CZY INNE.

POWYŻSZE MA ZASTOSOWANIE NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. JEŚLI NIE BĘDZIESZ W ŻADEN SPOSÓB ZADOWOLONY Z APLIKACJI LUB STRONY, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI I STRONY.

NINIEJSZYM ZRZEKASZ SIĘ WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z APLIKACJI LUB STRONY. PONIEWAŻ NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB WYŁĄCZENIE BĄDŹ OGRANICZENIE PEWNYCH RODZAJÓW SZKÓD, POSTANOWIENIA TE MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOIM PRZYPADKU. JEŻELI JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ NINIEJSZEGO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZOSTANIE UZNANA ZA NIEWAŻNĄ LUB NIEWYKONALNĄ Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, WÓWCZAS NASZA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE PRZEKROCZY STU DOLARÓW (100$).

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE JEST PODSTAWOWYM ELEMENTEM UMOWY I ODZWIERCIEDLA SPRAWIEDLIWY PODZIAŁ RYZYKA. APLIKACJA I STRONA NIE ZOSTAŁYBY UDOSTĘPNIONE BEZ TAKICH OGRANICZEŃ, A TY ZGADZASZ SIĘ, ŻE OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZASTRZEŻENIA I WYŁĄCZNE ŚRODKI ZARADCZE OKREŚLONE W REGULAMINIE POZOSTANĄ W MOCY NAWET W PRZYPADKU STWIERDZENIA, ŻE NIE SPEŁNIŁY ONE SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU. POWYŻSZE NIE MA ZASTOSOWANIA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z OSZUSTWA LUB FAŁSZYWYCH OŚWIADCZEŃ LUB INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ OGRANICZONA PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

10. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania, które podejmujesz i informacje, które zamieszczasz na Bumble. Dlatego zgadzasz się zabezpieczyć, bronić, zwolnić i chronić nas, a także naszych partnerów, licencjodawców, podmioty stowarzyszone, wykonawców, urzędników, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i agentów, przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, szkodami (rzeczywistymi lub wynikowymi), działaniami, postępowaniami, żądaniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi) poniesionymi lub zasadnie poniesionymi przez nas w wyniku lub w związku z Twoimi/Twoim:

 1. wszelkimi zaniedbaniami, zaniechaniami lub umyślnymi wykroczeniami;
 2. dostępem do Aplikacji i korzystania z niej przez użytkownika;
 3. zamieszczanie lub przekazywanie przez użytkownika Treści do Aplikacji;
 4. jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków przez użytkownika; i/lub
 5. naruszeniem jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich.

Zachowujemy wyłączne prawo do rozstrzygania, polubownego zakończenia i zaspokojenia wszelkich roszczeń lub żądań w ramach postępowań, które zostały wszczęte przeciwko nam bez Twojej uprzedniej zgody. Będziesz w pełni i rozsądnie współpracował z nami w obronie wszelkich stosownych roszczeń.

Powyższe postanowienie nie zobowiązuje Cię do zwolnienia Bumble Group z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek nieuzasadnionych praktyk handlowych lub oszustwa, podstępu, fałszywej obietnicy, wprowadzenia w błąd lub ukrycia, zatajenia lub pominięcia jakiegokolwiek istotnego faktu w związku z Aplikacją.

11. ROSZCZENIA Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH

Jeśli uważasz, że jakakolwiek treść na Bumble narusza prawa autorskie do utworu, którego jesteś właścicielem, prosimy o zgłoszenie takiego naruszenia ("Zgłoszenie Naruszenia") do Agenta ds. praw autorskich Bumble Group. Powyższe Zgłoszenie Naruszenia musi zawierać następujące elementy:

 1. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela prawa, które zostało rzekomo naruszone;
 2. Identyfikacja utworu chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub, jeśli wiele utworów chronionych prawem autorskim w ramach jednej strony internetowej jest objętych jednym zgłoszeniem, reprezentatywna lista takich utworów;
 3. Identyfikacja materiału, który jest uważany za naruszający prawo lub jest przedmiotem działalności naruszającej prawo i który ma być usunięty lub dostęp do niego jest zablokowany oraz informacje wystarczające do tego, aby usługodawca mógł zlokalizować materiał;
 4. Informacje wystarczające do tego, aby usługodawca mógł się z Tobą skontaktować, takie jak adres, numer telefonu oraz, jeśli to możliwe, poczta elektroniczna;
 5. Oświadczenie, że działasz w dobrej wierze, że wykorzystanie materiału w sposób, na który się powołujesz, nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz
 6. Oświadczenie, że pod groźbą kary za udzielenie nieprawdziwych informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne, a Ty jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

Zawiadomienie należy przesyłać do Agenta ds. praw autorskich Bumble Group pod adresem copyright@team.bumble.com. Jeśli użytkownik chce skontaktować się z Agentem ds. praw autorskich Bumble Group za pomocą innych metod, może napisać do: Bumble, Attn: Bumble Group's Copyright Agent, P.O. Box 300940, Austin, Texas, 78703; lub zadzwonić: +1 - 512-696-1409.

12. SKLEP Z APLIKACJAMI STRON TRZECICH

Poniższe dodatkowe warunki mają zastosowanie do Ciebie w przypadku pobrania Aplikacji ze Sklepu Stron Trzecich. W zakresie, w jakim inne postanowienia Regulaminu są mniej restrykcyjne lub w inny sposób sprzeczne z niniejszym postanowieniem, zastosowanie będą miały bardziej restrykcyjne lub sprzeczne warunki niniejszego postanowienia, ale wyłącznie w odniesieniu do Aplikacji i Sklepu Strony Trzeciej. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że:

 1. Umowa na podstawie Regulaminu jest zawierana wyłącznie między Tobą a Bumble Group, a nie z dostawcami Sklepów Stron Trzecich, a Bumble Group (a nie dostawcy Sklepów Stron Trzecich) ponosi wyłączną odpowiedzialność za Aplikację i jej treść. W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin przewiduje zasady korzystania z Aplikacji, które są mniej restrykcyjne lub sprzeczne z obowiązującym regulaminem Sklepu Stron Trzecich, z którego pobrałeś Aplikację, pierwszeństwo i zastosowanie będzie miał bardziej restrykcyjny lub sprzeczny z nim regulamin Sklepu Stron Trzecich.
 2. Dostawca Sklepu Stron Trzecich nie ma obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług wsparcia w odniesieniu do Aplikacji. Bumble Group ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie gwarancje dotyczące produktów, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane na mocy prawa, w zakresie, w jakim nie zostały one skutecznie wyłączone. Dostawca Sklepu Strony Trzeciej nie będzie miał żadnych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Aplikacji, a wszelkie inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki związane z brakiem zgodności z gwarancją będą wyłączną odpowiedzialnością Grupy Bumble.
 3. Bumble Group, a nie dostawca Sklepu Strony Trzeciej, jest odpowiedzialny za rozpatrzenie wszelkich roszczeń, jakie Ty lub osoba trzecia możecie mieć w związku z Aplikacją lub posiadaniem lub korzystaniem z niej, w tym między innymi: (i) roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt; (ii) wszelkich roszczeń dotyczących niezgodności Aplikacji z jakimkolwiek obowiązującym wymogiem prawnym lub regulacyjnym; (iii) roszczeń wynikających z ochrony konsumentów lub podobnych przepisów; i/lub (iv) roszczeń dotyczących naruszenia własności intelektualnej.
 4. Dostawca Sklepu Strony Trzeciej i jego spółki zależne są beneficjentami zewnętrznymi Regulaminu, a po zaakceptowaniu przez Ciebie Regulaminu, dostawca Sklepu Strony Trzeciej, z którego pobrałeś Aplikację, będzie miał prawo (i uznaje się, że przyjął to prawo) do egzekwowania postanowień Regulaminu wobec Ciebie jako beneficjent zewnętrzny.

W przypadku konfliktu między warunkami Sklepu Strony Trzeciej lub operatora sieci komórkowej a Regulaminem, obowiązują warunki Sklepu Strony Trzeciej lub operatora sieci komórkowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za towary lub usługi osób trzecich zakupione przez Ciebie za pośrednictwem Sklepu Strony Trzeciej lub operatora sieci komórkowej. Zachęcamy do przeprowadzenia wszelkich badań, które uznają Państwo za konieczne lub właściwe przed przystąpieniem do transakcji online z którąkolwiek z tych stron trzecich.

13. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą umową arbitrażową w tej sekcji ("Umowa arbitrażowa"). O ile nie zrezygnujesz w sposób opisany w Sekcji 13(10) poniżej, niniejsza Umowa arbitrażowa zobowiązuje Ciebie oraz Bumble Group do rozstrzygania sporów między sobą na drodze wiążącego arbitrażu zamiast na drodze sądowej i ogranicza sposób, w jaki możecie dochodzić wzajemnych roszczeń.

1. Kiedy ma zastosowanie niniejsza Umowa arbitrażowa? Niniejsza Umowa arbitrażowa ma zastosowanie do wszelkich sporów lub roszczeń wszelkiego rodzaju (opartych na umowie, czynie niedozwolonym, ustawie, rozporządzeniu, zarządzeniu, oszustwie, wprowadzeniu w błąd lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej lub słusznościowej) pomiędzy Tobą a Bumble Group, wynikających z niniejszego Regulaminu lub z nim powiązanych. Ponadto ma zastosowanie również do wcześniejszych wersji Regulaminu, Twojego korzystania z Aplikacji oraz wszelkich innych aspektów Twoich relacji z Bumble, w tym roszczeń lub sporów powstałych (ale w rzeczywistości nie złożonych w postępowaniu arbitrażowym) przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu. Przystępując do tej Umowy zarówno Ty jak i Bumble Group wyrażacie zgodę na to, aby tego typu spory i roszczenia były rozstrzygane na drodze wiążącego arbitrażu zamiast drogi sądowej. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy (i) Ty lub Bumble możecie dochodzić indywidualnych roszczeń w sądzie ds. drobnych roszczeń, jeśli owe roszczenia się do tego kwalifikują; i (ii) Ty lub Bumble możecie dochodzić godziwego zadośćuczynienia w sądzie za naruszenie lub niewłaściwe wykorzystanie praw własności intelektualnej.

2. Zawiadomienie o sporze i nieformalne rozwiązanie. Przed rozpoczęciem procesu arbitrażowego Ty oraz Bumble Group zgadzacie się najpierw powiadomić się nawzajem o sporze na piśmie co najmniej 60 dni przed wszczęciem postępowania arbitrażowego. Powiadomienie do Bumble Group należy wysłać listownie do naszego zarejestrowanego pełnomocnika: CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801. Powiadomienie musi zawierać Twoje imię i nazwisko, aktualny adres e-mail, adres korespondencyjny oraz numer telefonu, a także imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu powiązane z Twoim kontem Bumble (jeśli różnią się od Twoich aktualnych danych). Podanto zawiadomienie powinno przedstawiać charakter roszczenia i konkretne żądanie zadośćuczynienia.

Ty i Bumble wyrażacie zgodę na to, aby się spotkać i naradzić, za pośrednictwem telekonferencji lub wideokonferencji, w dobrej wierze, w celu nieformalnego rozstrzygnięcia wszelkich roszczeń lub sporów objętych niniejszą Umową arbitrażową. Jeśli którakolwiek ze stron jest reprezentowana przez prawnika, może on uczestniczyć w tejże nieformalnej konferencji mającej na celu rozstrzygnięcie sporu. W trakcie tego procesu możesz otrzymać propozycję rozstrzygnięcia. Strona broniąca się przed roszczeniem może złożyć stronie przeciwnej propozycję wydania orzeczenia rozstrzygającego na określonych warunkach, wraz z narosłymi kosztami. Jeśli rozstrzygnięcie, który ostatecznie uzyska strona przeciwna, nie jest korzystniejsze niż nieprzyjęta oferta, strona przeciwna musi pokryć koszty poniesione po złożeniu oferty.

Wszelkie oferty, obietnice, procedery i oświadczenia złożone w trakcie nieformalnego procesu rozstrzygania sporów przez którąkolwiek ze stron, jej przedstawicieli, pracowników i pełnomocników są poufne i nie mogą być dopuszczone w żadnym celu w jakimkolwiek późniejszym postępowaniu, pod warunkiem, że dowody, które w innym przypadku są dopuszczalne lub możliwe do wykrycia, nie zostaną uznane za niedopuszczalne lub niemożliwe do wykrycia w wyniku ich wykorzystania w nieformalnym procesie rozstrzygania sporów.

Nieformalne posiedzenie dotyczące rozstrzygnięcia sporu musi się odbyć w przeciągu 60 dni od momentu otrzymania powiadomienia przedstawionego powyżej, chyba że obie strony wyraziły zgodę na przedłużenie terminu. Jeśli po przeprowadzeniu posiedzenia strony nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu, powód może wszcząć postępowanie arbitrażowe zgodnie z niniejszą Umową. Zakończenie przedmiotowego nieformalnego procesu rozstrzygania sporów jest warunkiem poprzedzającym złożenie wniosku o arbitraż. Niedopełnienie tego warunku stanowi naruszenie niniejszej Umowy i żadne żądanie arbitrażu nie będzie ważne, jeśli nie zostanie dostarczone pisemne powiadomienie i nie zostaną przeprowadzone rozmowy w dobrej wierze.

Wszelkie przepisy o przedawnieniu zostaną wstrzymane na czas zaangażowania stron w nieformalny proces rozstrzygania sporów opisany w niniejszej sekcji.

3. Jak wszcząć proces arbitrażowy? Jeśli Ty oraz Bumble nie jesteście w stanie rozwiązać sporu w przeciągu 60 dni, każda ze stron może złożyć wniosek o arbitraż. Aby wszcząć procedurę arbitrażu, Ty lub Bumble musicie listem poleconym złożyć zawiadomienie ze zindywidualizowanym żądaniem arbitrażu. Aby zawiadomienie było ważne, musi zawierać imię i nazwisko/nazwę występującej z roszczeniem strony (czyli Twoje lub Bumble Group), adres korespondencyjny (Twój lub Bumble Group), adres e-mail lub numer telefonu połączone z Twoim kontem Bumble (o ile dotyczy), oraz dokładny opis sporu oraz oczekiwanego zadośćuczynienia. Zawiadomienie do Bumble Group należy wysłać na adres naszego zarejestrowanego pełnomocnika: CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801.

4. Jakie są zasady arbitrażu? Ustawa federalna o postępowaniu arbitrażowym Federal Arbitration Act („FAA") reguluje niniejszą Umowę arbitrażową i ma zastosowanie do jej interpretacji i egzekwowania. W przypadku stwierdzenia, że FAA nie ma zastosowania do jakiejkolwiek kwestii dotyczącej interpretacji lub egzekwowania niniejszej Umowy arbitrażowej, wówczas taka kwestia zostanie rozstrzygnięta na mocy prawa obowiązującego w Teksasie, niezależnie od właściwości prawa wskazanego przez normy kolizyjne, zgodnie z Sekcją 17 niniejszego Regulaminu. Właściwy dostawca usług arbitrażowych zależy od miejsca Twojego zamieszkania. Jeśli Twoje miejsce zamieszkania to Kalifornia, arbitraż będzie prowadzony przez ADR Services, Inc. zgodnie z ich najbardziej aktualnymi zasadami i procedurami arbitrażowymi dostępnymi na stronie https://www.adrservices.com/services-2/arbitration-rules/. Jeśli zamieszkujesz poza Kalifornią, arbitraż podlegać będzie National Arbitration and Mediation zgodnie z ich najbardziej aktualnymi kompleksowymi zasadami i procedurami rozstrzygania sporów (Comprehensive Dispute Resolution Rules and Procedures) dostępnymi na stronie https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms lub zgodnie z ich najbardziej aktualnymi przepisami uzupełniającymi dotyczącymi arbitraży zbiorowych (Supplemental Rules for Mass Arbitrations) zależnie od przypadku, dostępnymi pod adresem https://www.namadr.com/content/uploads/2021/12/SupplementalRules12.22.21.pdf. Jeśli dany dostawca usług arbitrażowych nie jest dostępny i nie może prowadzić arbitrażu, w tym również dlatego, że nie jest w stanie przeprowadzić arbitrażu(-żów) zgodnie z zasadami, procedurami i warunkami niniejszej Umowy arbitrażowej, włączając w to te zawarte w Sekcji 13(8) (Zgłoszenia zbiorowe), strony wybiorą alternatywne forum arbitrażowe. Jeśli strony nie będą w stanie dojść do porozumienia odnośnie do odpowiedniego alternatywnego dostawcy usług arbitrażowych, strony zwrócą się do sądu właściwej jurysdykcji z prośbą o wyznaczenie zgodnie z ustępem 9 U.S.C. § 5 arbitra, który poprowadzi arbitraż(e) zgodnie z zasadami, procedurami i warunkami niniejszej Umowy arbitrażowej. Niniejsza Umowa arbitrażowa obowiązuje w zakresie, w jakim jest sprzeczna z regulaminem dostawcy usług arbitrażowych.

Strona inicjująca zobowiązana jest uiścić wszelkie opłaty za wszczęcie arbitrażu. Odpowiedzialność Twoja lub Bumble za pokrycie innych kosztów administracyjnych i kosztów arbitra będzie zgodna z zasadami obowiązującymi u danego dostawcy usług arbitrażowych, chyba że arbiter stwierdzi, że roszczenia są błahe. Jeśli roszczenie zostanie uznane za błahe, powód zobowiązany jest zwrócić pozwanemu jego części wszystkich takich opłat administracyjnych, opłat za przesłuchanie i/lub innych opłat poniesionych z tytułu błahego roszczenia.

Możesz kwalifikować się do zwolnienia z określonych kosztów arbitrażu zgodnie z zasadami obowiązującymi danego dostawcę usług arbitrażowych. Jeśli spełniasz wymogi postępowania określanego jako in forma pauperis (tj. dotyczącego osób ubogich) w sądzie federalnym, sądzie stanowym w Teksasie lub w sądach Twojego stanu zamieszkania, i jeśli nie możesz uzyskać od dostawcy arbitrażu zwolnienia z żadnych wymaganych od Ciebie opłat zgłoszenia arbitrażu, a arbiter odmówi przeprowadzenia arbitrażu bez uzyskania tychże należności, Bumble Group wniesie opłatę za zgłoszenie za Ciebie.

5. O czym może decydować Arbiter? Arbiter ma wyłączne uprawnienia do rozwiązywania wszelkich, w tym progowych kwestii arbitrażowych, włączając w to decyzje, czy niniejsza Umowa arbitrażowa ma zastosowanie, czy jest wykonalna oraz moralnie akceptowalna. Mimo to Sądy mają wyłączne prawo decydować, (i) czy którekolwiek z postanowień tejże Umowy arbitrażowej powinno zostać wyłączone oraz jakie pociągnie to za soba konsekwencje, (ii) o wykonalności któregokolwiek lub wszystkich masowych procedur arbitrażowych zawartych w Sekcji 13(8), (iii) czy użytkownik dopełnił warunków poprzedzających arbitraż oraz (iv) czy dostawca usług arbitrażowych jest dostępny celem wysłuchania arbitrażu(-żów) zgodnie z Sekcją 13(4). Arbiter jest uprawniony do rozpatrywania wniosków mających wpływ na całość lub część dowolnego roszczenia. Arbiter ma także uprawnienia do przyznawania odszkodowań pieniężnych oraz przyznawania niepieniężnych środków zaradczych lub zadośćuczynienia dostępnych dla osoby fizycznej zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami forum arbitrażowego oraz Regulaminem (włączając w to Umowę arbitrażową). Arbiter wyda pisemne oświadczenie dotyczące decyzji, zawierające kluczowe ustalenia i konkluzje, na których opiera się świadczenie, w tym obliczenie wszelkich przyznanych odszkodowań. Arbiter ma takie samo prawo przyznawania zadośćuczynienia, jakie przysługiwałoby sędziemu w sądzie. Świadczenie przyznane przez arbitra ma charakter ostateczny i wiążący w odniesieniu do Ciebie oraz Bumble.

Na podstawie i zgodnie z Sekcją 17 niniejszego Regulaminu, każde pierwotne działanie mające na celu wymuszenie arbitrażu zgodnie z Sekcją 4 ustawy federalnej o postępowaniu arbitrażowym (FAA) (lub analogicznym prawem stanowym) musi zostać wniesione do Sądu Stanowego lub Federalnego znajdującego się w okręgu Travis County w Teksasie.

6. Brak rozpraw sądowych. Wyrażając zgodę na arbitraż, UŻYTKOWNIK I BUMBLE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO ZRZECZENIA SIĘ PRAW DO ROZPRAWY SĄDOWEJ. Zamiast tego użytkownik i Bumble Group decydują, że wszystkie roszczenia i spory będą rozstrzygane w drodze arbitrażu na mocy niniejszej Umowy arbitrażowej, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Punkcie 13(1) powyżej. Arbiter może przyznać takie same odszkodowania i ulgi jak sąd i musi postępować zgodnie z niniejszą Umową, tak jak sąd. Jednakże w postępowaniu arbitrażowym nie ma sędziego ani ławy przysięgłych, a sądowa kontrola orzeczenia arbitrażowego podlega bardzo ograniczonej kontroli.

7. Rozpatrywanie indywidualne. Wszelkie roszczenia i spory ujęte w niniejszej Umowie arbitrażowej NALEŻY ROZPATRYWAĆ INDYWIDUALNIE A NIE W RAMACH POZWU GRUPOWEGO LUB ZBIOROWEGO, A TY ORAZ BUMBLE GROUP REZYGNUJECIE Z PRAWA DO UCZESTNICTWA W POZWIE GRUPOWYM LUB WSZELKIEJ INNEJ PROCEDURZE GRUPOWEJ. Nie wyklucza to jednak korzystania z arbitrażu typu bellwether, globalnej mediacji lub arbitrażu grupowego o charakterze seryjnym, jak opisano w Sekcji 13(8) poniżej, ani nie wyklucza stosowania taryf opłat dostawcy usług arbitrażowych dla arbitrażu grupowego, zależnie od przypadku. Dostępne jest wyłącznie zadośćuczynienie, jakie byłoby zezwolone w indywidualnym pozwie, a roszczenia od więcej niż jednego klienta lub użytkownika nie mogą podlegać arbitrażowi ani być skonsolidowane z roszczeniami innego klienta lub użytkownika, za wyjątkiem sytuacji przedstawionych w poniższej Sekcji 13(8), ani nie wyklucza to stosowania taryf opłat dostawcy usług arbitrażowych za arbitraż grupowy, w stosownych przypadkach. Postępowanie arbitrażowe nie jest konsolidowane z żadnymi innymi sprawami ani łączone z innymi przypadkami czy stronami, za wyjątkiem jak określono w Sekcji 13(8) poniżej, przy czym nie wyklucza to stosowania taryf opłat dostawcy usług arbitrażowych za arbitraż grupowy, w stosownych przypadkach.

W przypadku arbitrażów masowych z udziałem ADR Services, Inc., Ty oraz Bumble Group akceptujecie, że zastosowanie ma ich taryfa opłat arbitrażowych za pozwy zbiorowe, która jest dostępna na stronie https://www.adrservices.com/wp-content/uploads/2022/10/ADR-Mass-Consumer-Non-Employment-Fee-Schedule-Eff-11-5-21.pdf. W przypadku masowego postępowania arbitrażowego z udziałem National Arbitration and Mediation, Ty oraz Bumble Group akceptujecie, że zastosowanie ma ich taryfa opłat arbitrażowych za pozwy zbiorowe, która jest dostępna na stronie https://www.namadr.com/content/uploads/2023/07/Consumer-Fees-as-of-7.1.2023-updated-as-of-7.1.2023.pdf. W przypadku arbitrażów masowych z udziałem dowolnego innego dostawcy usług arbitrażowych, wyrażasz zgodę na to, że obowiązywać będzie ich taryfa opłat za arbitraż masowy. Jeśli arbiter nie posiada taryfy opłat za pozwy zbiorowe, roszczenie należy kontynuować w sądzie.

Jeśli zostanie wydana decyzja stwierdzająca, że obowiązujące prawo wyklucza egzekwowanie któregokolwiek z ograniczeń ujętych w niniejszej podsekcji w odniesieniu do danego żądania zadośćuczynienia, wówczas takie roszczenie musi zostać wyłączone z postępowania arbitrażowego i wniesione do sądów stanowych lub federalnych znajdujących się w okręgu Travis County w Teksasie. Wszystkie inne roszczenia podlegają arbitrażowi. Niniejsza podsekcja nie uniemożliwia Tobie ani Bumble uczestnictwa w zaspokojeniu roszczeń w ramach całej grupy.

8. Zgłoszenia zbiorowe. Jeśli kiedykolwiek przeciwko Bumble lub stronom powiązanym przedłożonych zostanie 30 lub więcej podobnych żądań arbitrażu przez tego samego lub skoordynowanego doradcę lub podmioty, lub jeśli Bumble Group wniesie 30 lub więcej podobnych żądań arbitrażu lub roszczeń wzajemnych przeciwko zbliżonym stronom w przeciągu 60 dni lub w przeciągu innego nieodległego terminu ("Zgłoszenie zbiorowe"), obowiązywać będę dodatkowe protokoły postępowania jak przedstawiono poniżej:

 • Potwierdzenie protokołów zgłoszeń masowych. Jeśli Ty lub Bumble Group przedłożycie, lub Twój albo nasz doradca przedłożą żądanie arbitrażu, które mieści się w definicji Zgłoszenia zbiorowego, o którym jest mowa powyżej, wówczas Ty oraz my wyrażamy zgodę na to, że żądanie arbitrażu podlega dodatkowym protokołom postępowania zawartym w podsekcji dotyczącej Zgłoszeń zbiorowych. Jeśli strony nie zgadzają się co do tego, czy zgłoszenia są zgodne z powyższą definicją Zgłoszeń zbiorowych, niniejszy konflikt rozstrzyga dostawca usług arbitrażowych. Podanto Ty oraz my akceptujemy fakt, że rozstrzygnięcie sporu może zostać opóźnione oraz że wszystkie obowiązujące terminy przedawnienia zostaną wstrzymane od momentu złożenia wniosku o wszczęcie arbitrażu do czasu rozstrzygnięcia postępowania zbiorowego.
 • Arbitraż zbiorowy typu bellwether. Procedury arbitrażowe zbiorowe typu bellwether są sugerowane przez sądy i administratorów arbitrażu w przypadku, gdy występuje wiele sporów dotyczących podobnych roszczeń przeciwko tej samej stronie lub powiązanym stronom. Strony muszą wówczas wybrać dziesięć indywidualnych roszczeń arbitrażowych (po pięć na stronę), wyznaczonych jako "Wstępne precedensy sądowe", aby przejść do arbitrażu. Wyłącznie Wstępne precedensy sądowe mogą być przedłożone arbitrowi. Wszystkie pozostałe roszczenia pozostają zawieszone. Oznacza to, że opłaty należne za zgłoszenie arbitrażu będą obejmowały wyłącznie Wstępne precedensy sądowe; w przypadku wszystkich innych żądań arbitrażu w Zgłoszeniu zbiorowym opłaty za przedłożenie zgłoszenia (wraz z uwzględnieniem przez arbitra innych żądań) pozostaną zawieszone, a ani Ty, ani Bumble nie będziecie zobligowani do ponoszenia opłat z tytułu tychże zgłoszeń. Ponadto, zarówno Ty jak i Bumble akceptujecie fakt, że ani Ty ani Bumble nie zostaniecie uznani za stronę naruszającą niniejszą Umowę arbitrażową w przypadku nie wniesienia tychże opłat, oraz że ani Ty, ani Bumble nie będziecie uprawnieni do żadnych umownych, ustawowych lub innych zadośćuczynień, odszkodowań lub sankcji jakiegokolwiek rodzaju z tytułu nie wniesienia tychże opłat za zgłoszenie. Jeśli, zgodnie z niniejszą podsekcją, strona złoży wniosek o wszczęcie arbitrażu zbiorowego nie stanowiącego arbitrażu typu bellwether z udziałem dostawcy usług arbitrażowych, strony postanawiają, że dostawca usług arbitrażowych zachowa te roszczenia w zawieszeniu i nie będzie uwzględniać ich w toczącym się postępowaniu arbitrażowym obejmującym Wstępne precedensy sądowe. O ile roszczenia nie zostaną rozstrzygnięte wcześniej lub harmonogram nie zostanie przedłużony, arbitrzy wydadzą ostateczne orzeczenie dotyczące Wstępnych precedensów sądowych w przeciągu 120 dni od wstępnego posiedzenia przygotowawczego.
 • Mediacja globalna. Po rozstrzygnięciu Wstępnych precedensów sądowych strony zgadzają się zaangażować w globalną mediację na potrzeby wszystkich pozostałych indywidualnych roszczeń arbitrażowych składających się na Zgłoszenia zbiorowe ("Mediacja globalna"), odraczając przy tym wszelkie koszty zgłoszenia związane ze sprawami nie będącymi Wstępnymi presedensami sądowymi do momentu zakończenia Wstępnych presedensów sądowych i późniejszej Mediacji globalnej. Po przekazaniu mediatorowi ostatecznych orzeczeń odnośnie do Wstępnych precedensów sądowych, mediator oraz strony mają 90 dni na podjęcie decyzji w sprawie merytorycznej metodologii i złożenie propozycji rozwiązania wszystkich nierozstrzygniętych spraw. Jeśli strony nie są w stanie rozstrzygnąć tychże roszczeń w ramach Mediacji globalnej, strony mogą zrezygnować z arbitrażu i przenieść pozostałe sprawy na drogę sądową. Zawiadomienie o rezygnacji z arbitrażu należy przedłożyć pisemnie w przeciągu 60 dni od momentu zakończenia Mediacji globalnej. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji, wnioski o arbitraż mogą być złożone u dostawcy usług arbitrażowych i dalej przez niego zarządzane zgodnie z poniższym postanowieniem niniejszej Umowy dotyczącym Arbitrażu realizowanego seriami i zgodnie z taryfą opłat arbitrażowych za zgłoszenia zbiorowe jak określono w powyższej podsekcji 13(7), chyba że strony wspólnie uzgodnią inaczej na piśmie. Ponadto zarówno Ty, jak i my przyjmujemy do wiadomości, że wszelkie mające zastosowanie przepisy o przedawnieniu zostają wstrzymane do chwili rozstrzygnięcia procesu globalnej mediacji.
 • Arbitraż realizowany seriami. W celu zwiększenia efektywności zarządzania i rozwiązywania kwestii objętych arbitrażem, Ty oraz Bumble Group wyrażacie zgodę, aby wtedy, gdy nie uda się rozwiązać Zgłoszenia zbiorowego w toku procesów Arbitrażu typu bellwether lub Globalnej mediacji jak opisano powyżej, dostawca usług arbitrażowych będzie (1) zarządzać pozostałymi roszczeniami w ramach arbitrażu realizowanego seriami po 100 roszczeń na serię; (2) wyznaczać arbitra na każdą serię; oraz (3) rozstrzygać każdą serię jako pojedynczy skonsolidowany arbitraż z jednym zestawem wniosków i kosztów administracyjnych przypadających na stronę i na serię, jednym kalendarzem proceduralnym, jednym przesłuchaniem (jeśli dotyczy) w miejscu wyznaczonym do tego celu przez arbitra, oraz jednym orzeczeniem końcowym ("Arbitraż realizowany seriami"). Jeżeli dostawca usług arbitrażowych nie bedzie zarządzał Arbitrażem realizowanym seriami z jednym zestawem zgłoszeń i opłat administracyjnych na stronę i na serię, wówczas zastosowanie mają taryfy opłat za arbitraż zbiorowy tego dostawcy usług arbitrażowych.
 • Egzekwowanie podsekcji. Do egzekwowania niniejszej podsekcji uprawniony jest sąd właściwej jurysdykcji z siedzibą w miejscu dozwolonym zgodnie z Sekcją 17 niniejszego Regulaminu.

9. Propozycja wyroku. Co najmniej 14 dni przed ustaloną datą przesłuchania arbitrażowego, każda ze stron ma prawo przedłożyć drugiej stronie pisemną propozycję wyroku na określonych warunkach. Jeśli oferta złożona przez jedną ze stron nie zostanie zaakceptowana przez drugą stronę i druga strona nie uzyska korzystnego orzeczenia, owa druga strona nie odzyska żadnych kosztów powstałych po złożeniu propozycji wyroku, do odzyskania których w przeciwnym wypadku miałaby prawo i winna zapłacić stronie proponującej koszty powstałe od czasu złożenia przez nią propozycji.

10. Odstąpienie. Aktualizacje Regulaminu Bumble nie oferują Ci nowej możliwości odstąpienia od arbitrażu, jeśli wcześniejsza wersja Regulaminu Bumble zawierająca postanowienia dotyczące arbirażu została przez Ciebie uprzednio zaakceptowana i nie została przez Ciebie dokonana ważna i prawomocna rezygnacja z arbitrażu.

 • Wcześniejsi lub obecni użytkownicy. Użytkownicy, którzy wcześniej wyrazili zgodę na arbitraż, mogą odrzucić zaktualizowaną Umowę arbitrażową postępując zgodnie z poniższą metodą odstąpienia, przy czym tacy użytkownicy będą nadal związani ostatnią wersją Umowy arbitrażowej oraz będą nadal podlegać warunkom niniejszego Regulaminu. Wcześniejsi oraz obecni użytkownicy, którzy nie zrezygnują z niniejszej zaktualizowanej Umowy arbitrażowej, będą związani postanowieniami niniejszej zaktualizowanej Umowy arbitrażowej i będzie ona miała zastosowanie w przypadku wszelkich sporów pomiędzy takimi użytkownikami a Bumble, w tym sporów, które powstały (ale nie zostały rzeczywiście zgłoszone do arbitrażu) przed datą wejścia w życie niniejszej Umowy arbitrażowej. Roszczenia arbitrażowe, które zostały już rzeczywiście zgłoszone u dostawcy usług arbitrażowych przed wejściem w życie niniejszej Umowy arbitrażowej zgodnie z poprzednią wersją niniejszej Umowy arbitrażowej podlegają postanowieniom tejże wcześniejszej wersji umowy.
 • Nowi użytkownicy. Osoby, które utworzyły konto w Bumble po raz pierwszy w dniu 24 lipca 2023 lub po tej dacie, mogą odstąpić od niniejszej Umowy arbitrażowej.
 • Metoda i skutki rezygnacji. Zgodnie z powyższym, możesz odstąpić od niniejszej Umowy arbitrażowej, wysyłając do nas pisemne zawiadomienie o podjęciu przez Ciebie decyzji o rezygnacji na adres: bumbleoptout@bumble.com w przeciągu 31 dni od momentu stania się po raz pierwszy podmiotem niniejszej Umowy arbitrażowej. Twoje zawiadomienie musi zawierać Twoje imię i nazwisko, Twoją nazwę użytkownika Bumble (jeżeli dotyczy), adres e-mail i/lub numer telefonu wykorzystany przez Ciebie do założenia Twojego konta w Bumble (jeśli takowe posiadasz) oraz jednoznaczne oświadczenie, że chcesz odstąpić od niniejszej Umowy arbitrażowej. Jeśli zrezygnujesz z niniejszej Umowy arbitrażowej, wszystkie inne części niniejszego Regulaminu oraz jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy Tobą a Bumble nadal będą obowiązywać. Odstąpienie od niniejszej Umowy arbitrażowej nie będzie miało wpływu na żadne inne umowy arbitrażowe, którymi możesz być związany obecnie z Bumble lub które możesz zawrzeć z nami w przyszłości.

11. Rozdzielność. Z wyjątkiem postanowień podsekcji 13(7), jeżeli jakakolwiek część lub części niniejszej Umowy arbitrażowej zostaną uznane zgodnie z prawem za nieważne lub niewykonalne, taka konkretna część lub takie części nie mają mocy prawnej i zostają oddzielone, a pozostała część Umowy arbitrażowej pozostaje w pełnej mocy. Jeśli sąd zdecyduje, że jakiekolwiek powyższe postanowienie Umowy arbitrażowej jest nieważne lub niewykonalne, ponieważ uniemożliwiłoby ono skorzystanie z niezbywalnego prawa do ubiegania się o publiczne zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego, wówczas wszelkie spory dotyczące uprawnienia do takiego zabezpieczenia roszczeń (i tylko takiego zabezpieczenia) muszą zostać wyjęte z procedury arbitrażu i mogą być rozpatrywane na drodze sądowej. Wszystkie inne spory podlegające arbitrażowi zgodnie z Umową arbitrażową muszą podlegać arbitrażowi zgodnie z jej zapisami.

12. Przetrwanie Umowy. Warunki niniejszej Umowy Arbitrażowej będą obowiązywały nawet po zakończeniu umowy między Tobą a Bumble.

14. KORZYSTANIE Z INTEGRACJI STRON TRZECICH

Jeśli korzystasz z funkcji Snap Lenses oferowanej w naszej Aplikacji lub innych funkcji AR dostarczanych przez Snap podobnych do Snap Lenses, będziesz podlegał warunkom świadczenia usług Snap Inc., które zawierają klauzulę arbitrażową, w tym zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym lub arbitrażu ogólnospołecznym. Jeśli nie wyrażasz zgody na podleganie ww. warunkom świadczenia usług Snap Inc. Terms of Service, nie powinieneś korzystać z dostarczanych przez Snap funkcji kamery AR w naszej aplikacji.

15. ROZWIĄZANIE UMOWY I ŚRODKI ZARADCZE

Regulamin zaczyna Cię obowiązywać w dniu, w którym zostanie przez Ciebie zaakceptowany (jak opisano w preambule) i trwa do momentu rozwiązania umowy między nami zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Możesz usunąć swoje konto w dowolnej chwili, logując się do Aplikacji, przechodząc do zakładki „Ustawienia" (ikona koła zębatego) i postępując zgodnie z zaleceniami dotyczącymi usuwania konta. Zwróć jednak uwagę, że kiedy usuniesz swoje Konto, Twoja subskrypcja będzie nadal kontynuowana do końca opłaconego przez Ciebie okresu subskrypcji, a Tobie nie będzie przysługiwać prawo do rekompensaty za wyjątkiem jak określono w Sekcji 5. Aby uniknąć dodatkowych opłat, oprócz usunięcia swojego konta należy również anulować/zarządzać wszelkimi odnawialnymi subskrypcjami zakupionymi za pośrednictwem zewnetrznych sklepów (np. iTunes, Google Play).

W przypadku, gdy Bumble Group stwierdzi, według własnego uznania, że naruszyłeś jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu, korzystałeś z Aplikacji w nieodpowiedni sposób lub w jakikolwiek sposób uznawany przez Bumble Group jako niewłaściwy lub niezgodny z prawem (zarówno wewnątrz Aplikacji jak i poza nią), Bumble Group zastrzega sobie prawo do: (a) uprzedzenia Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej (na wszelkie adresy e-mail, które podałeś Bumble Group (a) o fakcie naruszenia Regulaminu; (b) usunięcia Twoich Treści; (c) zaprzestania prowadzenia Twojego Konta; (d) zaprzestania prowadzenia Twojej/Twoich subskrypcji bez możliwości zwrotu kosztów; (e) powiadomienia lub przesłania Twoich Treści w ramach pełnej współpracy z właściwymi organami ścigania w celu podjęcia dalszych działań; lub (f) podjęcia wszelkich innych działań, które Bumble Group uzna za stosowne. Podadto akceptujesz fakt, że wszelkie wypowiedzenia usługi z podaniem przyczyny mogą być dokonane przez Bumble Group wedle własnego uznania oraz że Bumble Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Ciebie ani żadnej strony trzeciej z tytułu zlikwidowania Twojego Konta.

Wypowiedzenie niniejszego Regulaminu lub Konta skutkuje usunięciem dostępu do Konta oraz wszystkich powiązanych informacji i Treści związanych z Kontem lub znajdujących się na nim.

Jeśli z jakiegoś powodu Twoje konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez Bumble Group, wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu, które z natury powinny przetrwać, przetrwają wypowiedzenie warunków niniejszego Regulaminu, w tym, bez ograniczeń, Umowa arbitrażowa, zapisy dotyczące własności, wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz ograniczenie odpowiedzialności. Twoje dane będą przechowywane i usunięte zgodnie z naszą Polityką prywatności.

16. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Jest jeszcze kilka rzeczy, o których powinieneś wiedzieć, zanim zaczniesz korzystać z Bumble.

Niniejszy Regulamin, który podlega okresowym zmianom, stanowi całość umowy między Tobą a Bumble Group. Regulamin zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy, oświadczenia i ustalenia między nami (pisemne lub ustne), z wyłączeniem Polityki Prywatności. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności za podanie fałszywych informacji.

Bumble Group podjęła uzasadnione kroki w celu zapewnienia aktualności, dostępności, poprawności i kompletności informacji zawartych w ramach Bumble i dostarcza te informacje na zasadzie "as is" („jak jest”), "as available" („jak dostępna”). Bumble Group nie udziela ani nie składa żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących informacji zawartych w ramach Bumble, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych. Korzystanie z Bumble i dostępnych na nim materiałów odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Bumble Group nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z transmisji, wykorzystania danych lub Treści Użytkowników.

Odpowiadasz za podjęcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zapewnienia, że wszelkie materiały uzyskane z Bumble są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Przyjmujesz do wiadomości, że Bumble nie będzie dostarczane w sposób nieprzerwany lub wolny od błędów, że usterki mogą nie zostać naprawione lub że Bumble Group lub serwer, który udostępnia Bumble, są wolne od wirusów lub błędów, spyware, koni trojańskich lub innego podobnego złośliwego oprogramowania. Bumble Group nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu komputerowego, oprogramowania lub innego sprzętu lub technologii, w tym, m.in., za szkody wynikające z naruszenia bezpieczeństwa lub z jakichkolwiek wirusów, błędów, manipulacji, oszustw, błędów, pominięć, zakłóceń, wad, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komputerowej lub sieci, lub jakiejkolwiek innej technicznej lub innej usterki.

Komunikacja między Tobą a Bumble Group może odbywać się za pośrednictwem środków elektronicznych, niezależnie od tego, czy korzystasz z Aplikacji, czy wysyłasz do Grupy Bumble wiadomości e-mail, czy też Bumble Group zamieszcza ogłoszenia w Aplikacji lub komunikuje się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dla celów umownych, (a) wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji od Grupy Bumble w formie elektronicznej; oraz (b) zgadzasz się, że wszystkie warunki, umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które Bumble Group przekazuje Tobie w formie elektronicznej, spełniają warunki, gdyby były w formie pisemnej. Powyższe nie wpływa na Twoje prawa ustawowe, w tym między innymi na Electronic Signatures in Global and National Commerce Act w 15 U.S.C. Sec. 7001 et. seq.

Wiemy, że nasze warunki są świetne, ale może zajść potrzeba ich okresowej zmiany

W miarę rozwoju Bumble możemy być zmuszeni do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, dlatego zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, poprawiania lub zmiany Regulaminu w dowolnym momencie ("Zmiana"). Jeśli to zrobimy, Zmiany zostaną opublikowane na tej stronie, a na dole Regulaminu podamy Datę wejścia w życie aktualizacji. W pewnych okolicznościach możemy wysłać do Ciebie wiadomość e-mail z powiadomieniem o Zmianie. Możliwe jest również, że poprosimy Cię o wyrażenie zgody na nasze Zmiany, ale poinformujemy Cię o tym. Powinieneś regularnie sprawdzać tę stronę w poszukiwaniu informacji o wszelkich Zmianach - chcemy, aby nasi użytkownicy byli jak najlepiej poinformowani.

Dalsze korzystanie z Bumble po wprowadzeniu Zmian oznacza akceptację Zmian i jest prawnie związane z nowym, zaktualizowanym Regulaminem. Jeśli nie akceptujesz Zmian w Regulaminie, powinieneś natychmiast przestać korzystać z Bumble (uh oh, to będzie trudne!).

Dodatkowe kwestie:

Jeśli z jakiegokolwiek powodu którekolwiek postanowienie Regulamin zostanie uznane za nielegalne, nieważne lub w inny sposób niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, wówczas w zakresie, w jakim ten warunek jest nielegalny, nieważny lub niewykonalny, nie będzie miał on zastosowania, a pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w mocy i będą nadal wiążąca i wykonalna.

Żadne niepowodzenie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub przywileju wynikającego z Regulaminu nie będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się tego prawa lub akceptacją jakiejkolwiek Zmiany Regulaminu, a także żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub przywileju nie wyklucza dalszego wykonywania tego prawa lub wykonywania jakiegokolwiek innego prawa, uprawnienia lub przywileju.

Oświadczasz i gwarantujesz, że:

 1. nie masz miejsca zamieszkania w kraju, który jest objęty embargiem rządu USA lub który został wyznaczony przez rząd USA jako kraj "wspierający terroryzm"; oraz
 2. nie jesteś wymieniony na żadnej liście rządu USA dotyczącej stron zakazanych lub ograniczonych.

Korzystając z Aplikacji, zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że Bumble jest globalną aplikacją działającą za pośrednictwem serwerów zlokalizowanych w wielu krajach na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych. Jeśli mieszkasz w kraju, w którym obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych, przechowywanie Twoich danych osobowych może nie zapewniać Ci takiej samej ochrony, jaką masz w swoim kraju zamieszkania. Przesyłając swoje dane osobowe lub decydując się na aktualizację usług, z których korzystasz, lub korzystając z aplikacji dostępnych na Bumble, wyrażasz zgodę na przesyłanie swoich danych osobowych do takich krajów i miejsc przeznaczenia oraz na ich przechowywanie i przetwarzanie.

Aplikacja może zawierać linki do stron internetowych lub zasobów osób trzecich. W takich przypadkach przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie jesteśmy odpowiedzialni ani nie ponosimy odpowiedzialności za:

 1. dostępności lub dokładności takich stron internetowych lub zasobów; lub
 2. treści, produktów lub usług dostępnych na takich stronach lub w zasobach.

Linki do takich stron internetowych lub zasobów nie oznaczają żadnego poparcia. Przyjmujesz na siebie wyłączną odpowiedzialność i ryzyko wynikające z korzystania z takich stron internetowych lub zasobów. Ramy, linki in-line lub inne metody łączenia z Aplikacją są wyraźnie zabronione bez uzyskania naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na ich podstawie nie mogą być przenoszone ani cedowane przez użytkownika, ale mogą być przenoszone przez nas bez ograniczeń.

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą angielską wersją językową a wszelkimi przetłumaczonymi kopiami Regulaminu, wersja angielska będzie rozstrzygająca.

W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub roszczeń związanych z Aplikacją, prosimy o kontakt pod adresem feedback@team.bumble.com.

17. PRAWO WŁAŚCIWE I FORUM.

Z zastrzeżeniem pkt 13(3) oraz innych praw obowiązujących w kraju, w którym zamieszkujesz, Twój dostęp do Aplikacji, Naszych Treści i wszelkich Treści Użytkowników, wszelkie roszczenia wynikające lub związane z Twoją relacją z Bumble Group oraz niniejszy Regulamin podlegają prawu stanu Teksas i są przez nie interpretowane. Wszelkie roszczenia wynikające z lub związane z niniejszym Regulaminem lub Twoją umową z Bumble Group, które z jakiegokolwiek powodu nie zostaną poddane arbitrażowi, oraz wszelkie roszczenia lub sprawy kwestionujące wykonalność lub stosowalność postanowień arbitrażowych w niniejszym regulaminie, będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy federalne lub stanowe w Travis County w Teksasie. Użytkownik zgadza się, że takie sądy będą miały osobistą jurysdykcję i właściwość miejscową oraz zrzeka się wszelkich zastrzeżeń opartych na niedogodności forum. Zgadzasz się, że nie wniesiesz ani nie przystąpisz do postępowania w sprawie powództwa zbiorowego przeciwko nam.

18. BUMBLE GROUP.

Regulamin stanowi wiążącą umowę prawną między Tobą jako użytkownikiem ("Ty") a Bumble Group ("my" lub "nas"). Bumble Group obejmuje między innymi Bumble Holding Limited (spółka angielska), Bumble Trading LLC (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Delaware), Bumble Inc (spółka z Delaware), Social Online Payments Limited (spółka z siedzibą w Irlandii) oraz Social Online Payments L.L.C. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Delaware).

Data wejścia w życie

Regulamin został ostatnio zaktualizowany 25 kwietnia 2024 roku.